Bruno Fragoso

Top schilder

Disclaimer

Disclaimer
Deze website van Bruno Fragoso | schilder met ook de handelsnaam www.top-schilder.nl en Top schilder Bruno Fragoso hierna te noemen Bruno Fragoso | schilder, is zo zo zorgvuldig mogelijk opgezet. Het kan desondanks gebeuren, dat op enig moment niet alle informatie hierop actueel, juist en/of volledig is. De inhoud van de website heeft een informatief karakter en er kunnen geen rechten door gebruiker/opdrachtgever aan ontleend worden.
Uitzondering hierop vormen de toepasselijke algemene voorwaarden van Bruno Fragoso | schilder. die voor alle offertes en transacties naar aanleiding van deze website gelden.

Bruno Fragoso | schilder behoudt zich ten alle tijden het recht voor om verbeteringen en/ of wijzigingen aan te brengen aan deze website
Er wordt door Bruno Fragoso | schilder geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van zijn website en/of het gebruik van de daarop vermelde/geplaatste informatie. Uitzondering hierop is wanneer er sprake is van bewijsbare schuld op grond van grove nalatigheid door Bruno Fragoso | schilder.
Bruno Fragoso | schilder kan evenmin instaan voor de omstandigheid wanneer enige informatie op deze website niet beantwoordt aan het doel waarvoor de betreffende informatie geraadpleegd wordt.
Grafische en/of tekstuele weergave van deze website mogen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Bruno Fragoso | schilder niet verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden. Ook mogen ze niet opgeslagen worden in een geautomatiseerd (gegevens) bestand. Het voorgaande in welke vorm of wijze dan ook.

Voor misbruik door derden van door copyright beschermde informatie acht Bruno Fragoso | schilder zich niet aansprakelijk.
Onder uitdrukkelijk voorbehoud van alle rechten door Bruno Fragoso | schilder.